Abilitors kommentarer til høringsudgaven af "Standard for test af brugervenlighed" (ver. 08-11-2002)

Der er generelt kun få kommentarer til høringsudgaven, idet Abilitors udgangspunkt for afvikling af brugervenlighedstest, baseret på "tænke højt"-metoden, i al væsentlighed ligger indenfor rammerne af oplægget. Kommentarer til høringsudgaven er udarbejdet af Henrik Hansen:

Side
Kommentarer (fed er Abilitors tilføjelser)
1
Nuværende formulering
"umiddelbart inden idriftsættelse og i forbindelse med revision af webstedet."

Forslag
"umiddelbart inden idriftsættelse og/eller i forbindelse med revision af webstedet."

Begrundelse
Tilføjelsen af et "eller" er en detalje, men ment som en præcisering.
2
Nuværende formulering
"I hver testseance skal testdeltagere hver for sig eller i par."

Forslag
"I hver testseance skal testdeltagere hver for sig."

Begrundelse
Da et væsentligt mål med standardiseringen er at fremkomme med ydelser, der er sammenlignelige mener jeg at det er forkert at inddrage metodik i standarden, der afviger fra "tænke højt"-metoden i sin grundform dvs. hvor data indsamles med én og kun én testdeltager ad gangen. Jeg anfægter ikke betydningen af at det kan være passende at vælge andre former eller testkombinationer, men blot ikke i en standard. Hvis dette fastholdes svækkes grundlaget for at opstille en standard, da test med par i denne sammenhæng må betragtes som en afart af den oprindelige test-metode og iøvrigt med såvel øget tidsforbrug som forskelle i datatyper. Det gør ydelserne usammenlignelige. Og det er ikke målet.
4
Nuværende formulering
"Kunden og testlederen skal på forhånd være enige om, hvad en acceptabel løsning på hver testopgave er."

Forslag
"Kunden og testlederen kan opstille vejledende rammer for, hvad en acceptabel løsning på hver testopgave er."

Begrundelse
Brugernes måde at arbejde med et givent website på, er trods tilhørsforholdet til samme målgruppe ofte præget af uensartethed og stor kompleksibilitet. Det fremgår af den enkelte brugers adfærd om arbejdet med sitet fungerede tilfredsstillende. I praksis har jeg derfor svært ved at se, hvordan man kan forudse hvad "en acceptabel løsning på hver testopgave er". I værste fald risikerer man at skulle dømme "fejl", selvom det faktisk fungerede for brugeren. Man kan jo så gøre en undtagelse i afrapporteringen, men hvad er punktet så værd?
5
Nuværende formulering
"1. Testen skal primært fokusere på testdeltagerens adfærd - ikke hans meninger. Denne regel indebærer blandt andet, at der ikke må laves statistik på spørgeskemaer som testdeltagere udfylder i forbindelse med en testseance.

Forslag
"1. Testen afdækker testdeltagerens adfærd - ikke hans meninger. Spørgeskemaer kan anvendes med det formål at afdække og fastholde viden om den enkelte deltager, men ikke med det formål at foretage statistiske summeringer/udtræk."

Begrundelse
Jeg mener argumentationen for, hvorfor der ikke kan arbejdes med statistik skal præciseres: Grundlaget for at arbejde med statistik i en kvalitativ analyse (som tænke højt-metoden er), er slet ikke til stede. I bedste fald rækker datagrundlaget statistisk set til det man i medierne kender som en "rundspørge", udfra hvilken man kan tillade sig at fremkomme med en tendens eller hypotese. Dette gælder hvis der er op mod 10 deltagere. Men ofte er der noget færre deltagere og man må se analysen som det den er; en kvalitativ analyse.
7
Nuværende formulering
2. For hver problembeskrivelse kan det fremgå omtrent hvor mange testdeltagere der oplevede det omtalte problem. Der skal anvendes vendinger som "enkelte testdeltagere ...", "nogle testdeltagere ..." og "alle testdeltagere ..." Procentangivelser og statistikker må ikke forekomme.

Forslag
2. For hver problembeskrivelse kan det fremgå omtrent hvor mange testdeltagere der oplevede det omtalte problem. Der skal anvendes vendinger som "enkelte testdeltagere ...", "nogle testdeltagere ..." og "alle testdeltagere ..." Procentangivelser og statistikker kan i sagens natur ikke forekomme.

Begrundelse
Jf. ovenstående kommentar om at "tænke højt"-metoden er en kvalitative analyse-type er det helt i sin orden at anvende vendinger som "enkelte testdeltagere ...", "nogle testdeltagere ..." og "alle testdeltagere ...". Overfor kunden er faren i disse vendinger dog, at det let bliver et falsk signal at sende, idet kunden kan forledes til at tro at "alt er vel" fordi det "kun" var "enkelte deltagere" der oplevede en kritisk fejl. Som før nævnt: Med data fra så få personer er der ikke statistisk grundlag for den type opsummering, hvorfor "antal" i det hele taget bør nedpriorites.

 

Brugervenlighed, test & optimering

Effektmåling, statistik & logfilanalyse

Onlinesurveys & spørgeskema-
undersøgelser

Konsulentydelser & strategisk rådgivning

Kurser, workshop & foredrag

Referencer

Priser & tilbudsgivning

Om Abilitor

Aalborg
Scheelsminde
Tlf. 70208015
Mobil 26237015
Ophavsret & Ansvar
 
 
BLOGGEN

Henrik Hansen blogger:

Bloggen er på pause
BØGER

Boganmeldelse af Motiverende Design
- pligtlæsning for fagfolk

ARTIKLER

Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
Usability - et overset ledelsesansvar

Internetløsning - ikke satsning

APROPOS

Godt at vide:
Definition af brugervenlighed

***

Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
på løsninger, som Abilitor arbejder med.

Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
Kontakt Abilitor

Se reference-liste her.

 
Til forsiden

ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

 
www.abilitor.dk Google 
topbar